Avis de marché

RAAMOVEREENKOMST ELEKTRICITEITS- EN GAS WERKEN 2020-2024

Travaux
Date publication
14-04-2020
Date limite
15-05-2020 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
CNUZ CVBA | 3300 Tienen, BE | Logement et équipements collectifs | De heer Jayson Jonckers
Codes sujets (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
45315100 - Installations électrotechniques
50532400 - Services de réparation et d'entretien de matériel de distribution électrique
Contenu bref
Cnuz wenst over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst op basis van een openbare procedure.
De openbare procedure resulteert in een raamovereenkomst met 1 aannemer waarbij de aanbestedende overheid opdrachten van werken kan toewijzen met betrekking tot vernieuwen van de elektriciteits- en gasinstallatie van woningen/appartementen met het oog op het
bekomen van een keuringsattest dat de goedkeuring van de installaties vermeldt.
Via de raamovereenkomst kan de aanbestedende overheid beroep doen op een aannemer op basis van deelopdrachten inspelend op de evolutie van de behoeften.
De aanbestedende overheid behoudt zich tevens het recht voor om geen aannemer aan te stellen, bijvoorbeeld indien de inschrijvingen niet zouden voldoen aan de bepalingen opgenomen in de opdrachtdocumenten.
Uitvoering van de opdracht.
Indien de aanbestedende overheid een opdracht wenst te geven aan de aannemer, zal zij hem daarvan schriftelijk verwittigen (hierna genoemd een "deelopdracht"), met uitzondering van de
noodinterventies, die in eerste instantie telefonisch gebeuren door een medewerker/vertegenwoordiger van Cnuz.
Deze deelopdracht zal de volgende informatie bevatten:
- een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
- contactgegevens
- de plaats van de werkzaamheden (straat, huisnummer, gemeente)
- de uitvoeringstermijn (dringend of normaal waarbij dringend een uitvoering binnen de 3 kalenderdagen vereist en normaal een uitvoering binnen de 14 kalenderdagen).
Na uitvoering van een deelopdracht verwittigt de aannemer de aanbestedende overheid hiervan per mail. De aannemer bezorgt de door hem ingevulde werkbon aan de aanbestedende overheid.
De aanbestedende overheid zal binnen de 30 kalenderdagen de werkbon voor de deelopdracht controleren, bij juistheid afmelden en terugbezorgen aan de aannemer.
De aannemer bezorgt de afgemelde bon samen met zijn factuur aan de aanbestedende overheid binnen de 5 dagen. De betaling van de factuur gebeurt binnen de 30 kalenderdagen na het verstrijken van de hierboven vermelde verificatietermijn.
Bij niet tijdige uitvoering, d.w.z. uitvoering binnen de 30 kalenderdagen, machtigt de inschrijver het opdrachtgevend bestuur om deze werken te laten uitvoeren door een derde op kosten van de begunstigde van de opdracht, inclusief meerkosten.
Voor het contacteren van de huurder maakt de aannemer gebruik van de gegevens die terug te vinden zijn op de deelopdracht. Ten laatste 24 uur voor het plaatsvinden van de interventie wordt contact genomen met de huurder.
Indien het niet mogelijk is telefonisch contact te nemen, laat u een brief achter in de brievenbus. Indien de huurder na een telefonische afspraak toch niet aanwezig is, dient de aannemer ook dan een brief achter te laten in de brievenbus van de huurder.
De aannemer verwittigt Cnuz hiervan nog dezelfde dag. Enkel in dit laatste geval mag er naast de effectief gepresteerde uren 1 werkuur voor de verplaatsing gefactureerd worden. In alle andere gevallen mag er geen verplaatsings kost- en tijd aangerekend worden.
De aannemer stelt de aanbestedende overheid op de hoogte van de gemaakte afspraken. Het aantal deelopdrachten dat zal worden toegekend in het kader van deze open aanbesteding tijdens
de duur van de overeenkomst is onbepaald. Er wordt geen minimum aantal opdrachten gegarandeerd, zodat het aantal deelopdrachten dat effectief zal worden toegekend in het kader van deze open aanbesteding geen grond kan zijn voor enige schadevergoeding.
Uitvoering van de opdracht.
De opdracht die onder de raamovereenkomst wordt uitgevoerd, zullen door de aannemer worden gefactureerd per deelopdracht. Alle werken die aan administratieve, technische of wettelijke normen onderworpen zijn, dienen te beantwoorden aan de meest recente regels terzake.
De aannemer vult een werkbon in...(zie opdrachtdocumenten)
Description
Description
Cnuz wenst over te gaan tot het sluiten van een raamovereenkomst op basis van een openbare procedure.
De openbare procedure resulteert in een raamovereenkomst met 1 aannemer waarbij de aanbestedende overheid opdrachten van werken kan toewijzen met betrekking tot vernieuwen van de elektriciteits- en gasinstallatie van woningen/appartementen met het oog op het
bekomen van een keuringsattest dat de goedkeuring van de installaties vermeldt.
Via de raamovereenkomst kan de aanbestedende overheid beroep doen op een aannemer op basis van deelopdrachten inspelend op de evolutie van de behoeften.
De aanbestedende overheid behoudt zich tevens het recht voor om geen aannemer aan te stellen, bijvoorbeeld indien de inschrijvingen niet zouden voldoen aan de bepalingen opgenomen in de opdrachtdocumenten.
Uitvoering van de opdracht.
Indien de aanbestedende overheid een opdracht wenst te geven aan de aannemer, zal zij hem daarvan schriftelijk verwittigen (hierna genoemd een "deelopdracht"), met uitzondering van de
noodinterventies, die in eerste instantie telefonisch gebeuren door een medewerker/vertegenwoordiger van Cnuz.
Deze deelopdracht zal de volgende informatie bevatten:
- een gedetailleerde beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
- contactgegevens
- de plaats van de werkzaamheden (straat, huisnummer, gemeente)
- de uitvoeringstermijn (dringend of normaal waarbij dringend een uitvoering binnen de 3 kalenderdagen vereist en normaal een uitvoering binnen de 14 kalenderdagen).
Na uitvoering van een deelopdracht verwittigt de aannemer de aanbestedende overheid hiervan per mail. De aannemer bezorgt de door hem ingevulde werkbon aan de aanbestedende overheid.
De aanbestedende overheid zal binnen de 30 kalenderdagen de werkbon voor de deelopdracht controleren, bij juistheid afmelden en terugbezorgen aan de aannemer.
De aannemer bezorgt de afgemelde bon samen met zijn factuur aan de aanbestedende overheid binnen de 5 dagen. De betaling van de factuur gebeurt binnen de 30 kalenderdagen na het verstrijken van de hierboven vermelde verificatietermijn.
Bij niet tijdige uitvoering, d.w.z. uitvoering binnen de 30 kalenderdagen, machtigt de inschrijver het opdrachtgevend bestuur om deze werken te laten uitvoeren door een derde op kosten van de begunstigde van de opdracht, inclusief meerkosten.
Voor het contacteren van de huurder maakt de aannemer gebruik van de gegevens die terug te vinden zijn op de deelopdracht. Ten laatste 24 uur voor het plaatsvinden van de interventie wordt contact genomen met de huurder.
Indien het niet mogelijk is telefonisch contact te nemen, laat u een brief achter in de brievenbus. Indien de huurder na een telefonische afspraak toch niet aanwezig is, dient de aannemer ook dan een brief achter te laten in de brievenbus van de huurder.
De aannemer verwittigt Cnuz hiervan nog dezelfde dag. Enkel in dit laatste geval mag er naast de effectief gepresteerde uren 1 werkuur voor de verplaatsing gefactureerd worden. In alle andere gevallen mag er geen verplaatsings kost- en tijd aangerekend worden.
De aannemer stelt de aanbestedende overheid op de hoogte van de gemaakte afspraken. Het aantal deelopdrachten dat zal worden toegekend in het kader van deze open aanbesteding tijdens
de duur van de overeenkomst is onbepaald. Er wordt geen minimum aantal opdrachten gegarandeerd, zodat het aantal deelopdrachten dat effectief zal worden toegekend in het kader van deze open aanbesteding geen grond kan zijn voor enige schadevergoeding.
Uitvoering van de opdracht.
De opdracht die onder de raamovereenkomst wordt uitgevoerd, zullen door de aannemer worden gefactureerd per deelopdracht. Alle werken die aan administratieve, technische of wettelijke normen onderworpen zijn, dienen te beantwoorden aan de meest recente regels terzake.
De aannemer vult een werkbon in...(zie opdrachtdocumenten)
Durée
12 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45310000 - Travaux d'équipement électrique
50532400 - Services de réparation et d'entretien de matériel de distribution électrique
Codes de région (NUTS)
BE242 - Arr. Leuven
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Au minimum
1. Attest mag niet ouder zijn dan 1 januari 2020
2. Een geldig bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Au minimum
1. Er dienen minimaal 3 geldige attesten te worden voorgelegd volgens het officieel sjabloon form.4bis "getuigschrift van goede uitvoering der werken" van FOD economie.
2. Een geldig VCA-certificaat
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 1
D16 (Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties met individuele toestellen), Klasse 1
D17 (Centrale verwarming, thermische installaties), Klasse 1
of
D (Bouwwerken), Klasse 1
truck tower-crane sharing