Avis de marché

Heraanleg Stationsplein, rotonde en stationsomgeving

Travaux
Date publication
30-04-2020
Date limite
04-06-2020 11:30
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Lokeren | 9160 Lokeren, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Centrale Aankoopdienst
Codes sujets (CPV)
45432112 - Pose de pavage
Contenu bref
Het wegdek van het Stationsplein te Lokeren bevindt zich niet overal in even goede staat. De mozaïek werd op diverse plaatsen stukgereden en hoewel er regelmatig herstellingen gebeuren door eigen diensten, zorgen losliggende keien niet enkel voor gevaarlijke situaties, het is ook zeer onaangenaam voor de passerende fietser. Daarnaast is de rotonde aan het kaartershuisje verkeerskundig niet bijzonder veilig. Er is een grote interferentiezone tussen de verschillende gebruikers wat vaak onduidelijkheid creëert. Een herinrichting/renovatie van het wegdek in de stationsbuurt dringt zich dus al langer op.
Description
Description
Het wegdek van het Stationsplein te Lokeren bevindt zich niet overal in even goede staat. De mozaïek werd op diverse plaatsen stukgereden en hoewel er regelmatig herstellingen gebeuren door eigen diensten, zorgen losliggende keien niet enkel voor gevaarlijke situaties, het is ook zeer onaangenaam voor de passerende fietser. Daarnaast is de rotonde aan het kaartershuisje verkeerskundig niet bijzonder veilig. Er is een grote interferentiezone tussen de verschillende gebruikers wat vaak onduidelijkheid creëert. Een herinrichting/renovatie van het wegdek in de stationsbuurt dringt zich dus al langer op.
Durée
110 jours
Codes de région (NUTS)
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Critères d'attribution
Prix: 60
Qualité: Beschrijving plan van aanpak - Beschrijving plan van aanpak
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat
2. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers) of een VCA-attest (diploma Veiligheid voor operationeel leidinggevenden).
Au minimum
1. Uit deze lijst moeten minimum 3 gelijkaardige (zowel naar bedrag als naar aard) werken blijken die naar behoren werden uitgevoerd.
2. De inschrijver dient te beschikken over het gevraagde attest en dient dit bij zijn inschrijving te voegen.
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 4
truck tower-crane sharing