IVVO OV
Rectificatif

Bouwen lood en luifel, aanleg verharding

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
IVVO OV
Nationaal identificatienummer
BE0213877575
Postadres
Bargiestraat 6
Plaats
Ieper
Postcode
8900
NUTS-code
BE253 - Arr. Ieper
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Jeroen De Baene
Telefoon
+32 57230880
E-mail
[email protected]
Fax
+32 57230890

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ivvo.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouwen lood en luifel, aanleg verharding

Referentienummer: diftarloods 18/10

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45213220 - Bouwen van opslagloodsen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

26-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529015

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 19-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In bijlage werden 3 plannen mbt luifel en gevelafwerking bestaande loods toegevoegd als volgt: - zijgevelafwerking bestaande loods - zijgevel bestaande loods - doorsnede luifel