Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

A5018029 - Damme, 1,14 km rioolrenovatie door middel van kousrelining Weststraat

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Peter Van Holderbeke
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369996

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

A5018029 - Damme, 1,14 km rioolrenovatie door middel van kousrelining Weststraat

Referentienummer: AQFINFRA-A5018029-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

A5018029 - Damme, 1,14 km rioolrenovatie door middel van kousrelining Weststraat- Renoveren van 266m collector Ø700mm d.m.v. kousrelining.- Renoveren van 547m collector Ø600mm d.m.v. kousrelining.- Renoveren van 274m collector Ø500mm d.m.v. kousrelining.- Renoveren van 49m collector Ø400mm d.m.v. kousrelining.- Renoveren van 29 tussenliggende inspectieputten Ø1000mm d.m.v. gunitage &coating.- In stand houding van de waterafvoer tijdens de uitvoering der werken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508784

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 16-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TEERCHTWIJZEND BERICHT 2 : Verduidelijking maatregelen naar aanleiding van COVID-19 pandemie. (details zie document ‘A5018029 - Terechtwijzend bericht 2')