Avis de marché

Inrichtingswerken in het natuurgebied De Maatjes te Kalmthout

Travaux
Date publication
10-04-2020
Date limite
25-05-2020 14:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Agentschap voor Natuur en Bos | 1000 Brussel, BE | Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales | Environnement
Codes sujets (CPV)
45112000 - Travaux de fouille et de terrassement
Contenu bref
Verschillende natuurinrichtingswerken in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen met als doel het versterken van de habitats voor moeras- en weidevogels in het natuurgebied De Maatjes. De Maatjes vormt samen met de Wuustwezelheide en het Groot Schietveld een belangrijk vogelrichtlijngebied.
Description
Description
* Verwijderen en afvoeren van houtige vegetatie
* Ruimen en afvoeren van slib/grond uit bestaande vijvers en poelen conform de vigerende wetgeving.
* Afschuinen van bestaande oevers
* Plaatselijk afgraven en afvoeren van 15 cm toplaag van een weiland over ca 1,3 ha op perceel 661T2
Codes de région (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing