Avis de marché

Berchem Freinetschool De kring - Aanleg groene speelplaats en fietsenstalling

Travaux
Date publication
18-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap | 1000 Brussel, BE | Éducation
Codes sujets (CPV)
45214200 - Travaux de construction de bâtiments scolaires
Contenu bref
Berchem Freinetschool De kring - Aanleg groene speelplaats en fietsenstalling
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1) Een passende bankverklaring (volgens model in bestek)
2) Het bewijs dat hij zijn verplichtingen inzake belastingen is nagekomen door middel van een recent attest uitgereikt door de administratie der directe belastingen - voor België formulier model 276C2 of gelijkwaardig voor andere EU-lidstaat.
Au minimum
Zie financiele draagkracht

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1) Een referentielijst van 3 uitgevoerde en voltooide bouwwerken over de laatste 5 jaren die qua aard en omvang overeenstemmen met de huidige opdracht.
2) 3 getuigschriften/attesten ondertekend door de opdrachtgever/bouwheer welke minimaal vermelden :
a)het bedrag van de werken
b)de plaats van de uitvoering der werken en de aanbestedende overheid
c)Tijdstip van de uitvoering
d)of deze werken op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht volgens de regels van de kunst (+ handtekening van de aanbestedende overheid)
e)naam en adres van de uitvoerder/opdrachtnemer
3) Statistiek van arbeidsongevallen van uw bedrijf over de afgelopen laatste drie kalenderjaren of verzekeringsjaren.
Au minimum
Zie technische bekwaamheid
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 2
truck tower-crane sharing