Avis de marché

Installatie en onderhoud van de straalverbindingen en camerasystemen van de dab VLOOT

Travaux
Date publication
17-04-2020
Date limite
05-05-2020 10:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
DAB Vloot | 8400 Oostende, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | [email protected]
Codes sujets (CPV)
45314000 - Installation de matériel de télécommunications
Contenu bref
Installatie en onderhoud van de straalverbindingen en camerasystemen van de dab VLOOT
Description
Description
Installatie en onderhoud van de straalverbindingen en camerasystemen van de dab VLOOT
Durée
12 mois
Codes de région (NUTS)
BE255 - Arr. Oostende
Critères d'attribution
Prix: 50
Qualité: kwaliteit - kwaliteit
Qualité: Plan van aanpak - Plan van aanpak
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Au minimum
De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:
 Verklaring van de totale jaaromzet (minstens een jaaromzet van 175.000 € m.b.t. straalverbindingen en camera’s) over de laatste 2 boekjaren
 Bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s (aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen, alsook burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht)

Compétences techniques et professionnelles

Au minimum
De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
 Een lijst van minimaal 5 uitgevoerde gelijkaardige werken (straalverbindingen en camerabewaking) van de laatste 5 jaar, vergezeld van certificaten van de opdrachtgever, die bewijzen dat deze werken naar behoren zijn uitgevoerd.
 Minstens 2 referenties van een breedband microwave systeem voorzien van tracking en GYRO gestabiliseerd platform voor wal-schip verbinding met vast punt aan de wal en een schip bewegend in een straal van 30 km rond dit vast punt. De aanbestedende overheid kan een plaatsbezoek eisen aan een werkende installatie.
 Een lijst van minstens 5 tot de onderneming behorende technici en hun certificaten (op naam) voor werken op hoogte en werken met hoogtewerkers.
 Een lijst van de technische uitrusting (ladders, PBM’s en minimaal één hoogtewerker) waarover de ondernemer voor het realiseren van de opdracht beschikt, vergezeld van de keuringsattesten.
 Getuigschrift van erkenning categorie S (uitrustingen voor telecommunicatie) klasse 2 en categorie P1 (elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarmtoestellen tegen brand en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde telefonie) klasse 2.
 Helpdesk 24/7 beschikbaar voor aanmelden van problemen en vragen i.v.m. de installaties.
truck tower-crane sharing