Avis d’attribution de marché

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van sanitaire werken

Travaux
Date publication
22-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Universitair Ziekenhuis Gent | 9000 Gent, BE | Santé | Mevrouw Annelot Vermeire
Codes sujets (CPV)
45332400 - Travaux d'installation d'appareils sanitaires
Contenu bref
De (totale) opdracht bestaat uit deelopdrachten.
Definitie “deelopdracht”:
Een deelopdracht omvat alle werken die verbonden zijn aan één door het Bestuur aangeduide werfzone, ongeacht de duur en de omvang van deze deelopdracht.
De verschillende deelopdrachten zijn niet noodzakelijk aaneensluitend uit te voeren, en insgelijks kunnen sommige deelopdrachten gelijktijdig moeten worden uitgevoerd.
Iedere deelopdracht wordt door het UZ Gent besteld d.m.v. een e-mailbericht. Per deelopdracht worden volgende bindende elementen vermeld:
- locatie van de uit te voeren deelopdracht
- de totale uitvoeringstermijn van de werf met bepaling van de begindatum en einddatum
Hiermee wordt de totale uitvoeringsperiode bedoeld van de werf waarvan deze deelopdracht deel van uitmaakt. Deze uitvoeringsperiode zal normaal gezien groter zijn dan de uitvoeringsperiode van de deelopdracht volgens de detailplanning
- een samenvattende opmeting van de uit te voeren werken
Ter info wordt door het Bestuur het geraamd bedrag van de deelopdracht vermeld.
Het Bestuur verbindt zich er toe, minimum 15 kalenderdagen vóór aanvang van de deelopdracht, een detailplanning over te maken aan de aannemer.
Bij iedere deelopdracht hoort een uitvoeringstermijn en een detailplanning.
Prix

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van sanitaire werken

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing