Avis de marché - secteurs spéciaux

aanleg van een riool en herstelling van de bestaande netten die worden hernomen in de Neerpedewijk

Travaux
Date publication
30-03-2015
Date limite
24-04-2015 16:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure impliquant des négociations
Pouvoirs adjudicateurs
VIVAQUA | 1000 Brussel, BE | Secteurs spéciaux | Eau
Codes sujets (CPV)
45232410 - Travaux d'assainissement
Contenu bref
opdracht betreffende de aanleg van een riool, de graaf- en aanaardingswerken en de beschoeiing van putten voor de plaatsing van drie pompstations (niet bij deze opdracht inbegrepen), herneming en herstelling of eventueel buitendienststelling van de bestaande netten in de Neerpedewijk te 1070 Anderlecht
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
de kandidaat moet zijn economisch en financieel vermogen aantonen door een verklaring op erewoord betreffende zijn omzet in verband met de werken bedoeld in deze opdracht (aanleg van een saneringsnet); het gaat hier om de omzet die werd behaald in elk van de laatste vijf boekjaren.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
de kandidaat moet aantonen dat hij over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te voeren. Daartoe voegt hij bij zijn kandidatuur:
 een getuigschrift van erkenning voor minstens subcategorie C1 / klasse 7 of een bewijsdossier conform de voorschriften van artikel 3 §1, 2° van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken of, voor aannemers uit een andere lidstaat van de Europese Unie, een getuigschrift afgeleverd door de hiervoor bevoegde instelling of het bewijs van inschrijving op een lijst van aannemers die erkend zijn in die andere lidstaat, samen met elk document dat aantoont dat het getuigschrift of de inschrijving gelijkwaardig is met het hierboven vereiste getuigschrift;
 een lijst met minstens twee referenties van opdrachten betreffende de aanleg van riolen met een vergelijkbare of grotere diameter en lengte, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar vóór de bekendmaking van deze opdracht; de lijst in kwestie bevat of moet vergezeld zijn van een volledige en nauwkeurige beschrijving van elk van de vermelde referenties; de kandidaat voegt voor elk van deze referenties een getuigschrift van goede uitvoering van de klant bij of vermeldt de juiste gegevens van een contactpersoon bij die klant;
 een beschrijving van het personeel dat de kandidaat ter beschikking kan stellen om de opdracht uit te voeren; de rol en de bekwaamheden van elk personeelslid moeten duidelijk naar voren komen.
Gesteld dat de kandidaat een beroep doet op de capaciteiten van derden om aan te tonen dat hij de opdracht kan uitvoeren, moet hij absoluut bij zijn aanvraag tot deelneming voegen:
 het bewijs dat deze derde(n) zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt (bevinden), in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen;
 het bewijs dat deze derde(n) beschikt (beschikken) over de technische capaciteit om de opdracht uit te voeren, in overeenstemming met de hierboven vermelde eisen;
 een schriftelijke verbintenis van deze derde(n) om alle nodige middelen ter beschikking van de inschrijver te stellen.
Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen; de kandidaten die willen dat hun aanvraag tot deelneming in aanmerking wordt genomen, moeten de voornoemde documenten dan ook absoluut indienen binnen de gestelde termijn.
truck tower-crane sharing