Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Rectificatif

Project WATERLOO te 1050 Elsene

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Nationaal identificatienummer
0227.581.301_26661
Postadres
Jourdanstraat 45-55
Plaats
Brussel
Postcode
1060
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Gorana Popovic
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://slrb.brussels/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365980

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project WATERLOO te 1050 Elsene

Referentienummer: SLRB-WATERLOO_MT-WO-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht is een opdracht in schijven (cf. punt II.2.14). De opdracht beoogt de aanstelling van een aannemer die belast is met de volledige uitvoering van de werken voor de bouw van 18 sociale woningen en woningen voor middeninkomens, van 12 ondergrondse parkeerplaatsen en een gemeentelijke uitrusting in het kader van de Alliantie Wonen (vaste schijf) + onderhoudsopdracht (voorwaardelijke schijven).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-503677

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 04-02-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
27-04-2020 14:00
Te lezen:
11-05-2020 14:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
27-04-2020 14:00
Te lezen:
11-05-2020 14:00

Overige nadere inlichtingen

De termijn voor de indiening van de offertes is verlengd tot Maandag 11 Mei 2020 om 14.00 uur. Met een nieuw erratum zal en nieuwe meetstaat binnenkort beschikbaar zijn met alle wijzigingen die in het forum zijn aangebracht.