Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - PROJECTONTWERPERSOPDRACHT : HERSTELLING VAN DE HEKKEN VAN HET SOBIESKIPARK EN HET KOLONIAAL PARK IN LAKEN, BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Services
Date publication
24-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Autre
Pouvoirs adjudicateurs
Brussels Instituut voor Milieubeheer | 1000 Brussel, BE | Organisme de droit public | Environnement
Codes sujets (CPV)
45421147 - Installation de grilles
45454100 - Travaux de réfection
Contenu bref
De diensten moeten in het Brussels Gewest worden uitgevoerd. De inschrijver moet er echter rekening mee houden dat de aangewezen persoon om de opdracht uit te voeren talrijke verplaatsingen (plaatsbezoeken, opzoekingen of vergaderingen in de lokalen van het BIM, …) zal moeten maken om de opdracht uit te voeren en de gestelde doelen te bereiken.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
/
Au minimum
/

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* De studie- en beroepskwalificaties van de dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen worden belast.
* Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
* Het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten of van inschrijving op een gelijkaardige officiële lijst in een andere lid-staat van de Europese Gemeenschap van één of meerdere perso(o)nen die deel zal (zullen) uitmaken van het ontwerpteam (origineel attest of een voor éénsluitend verklaard afschrift, maximum 1 jaar oud).
Au minimum
Het voorgestelde team moet minstens omvatten :
- 1 architect (projectleider) en 1 burgerlijk ingenieur, specialisaties in stabiliteit, materialenweerstand, kennis van het erfgoed en siersmeedwerk.
- Erkend coördinator inzake veiligheid en gezondheid
- Ontwerper
De referenties moeten betrekking hebben op de restauratie van het erfgoed en de werken voor het siersmeedwerk.
truck tower-crane sharing