Avis de marché

Lokale herstellingen aan asfaltwegen - dienstjaar 2015

Travaux
Date publication
11-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Heist-op-den-Berg | 2220 Heist-op-den-Berg, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45233142 - Travaux de réparation de routes
Contenu bref
Voorwerp van deze werken: Lokale herstellingen aan asfaltwegen – dienstjaar 2015
De opdracht behelst vooral:
- het lokaal herstellen van de beschadigde bitumineuze verharding
- allerhande opbraakwerken aan de bitumineuze verhardingen
- de werken kunnen zowel herstellingen van kleine lokale beschadigingen (oppervlakte < 25m²)van de asfaltverhardingen als herstelling van grotere oppervlakten omvatten.
Deze herstellingswerken aan de asfaltverharding dienen uitgevoerd te worden over het volledige grondgebied van Heist-op-den-Berg.
Indicatieve lijst van straten waar lokale herstellingen van betonplaten dienen te gebeuren :
• Avergtenlaan
• Bernum
• Butsestraat
• E.Goossensstraat
• Hoge Brugstraat
• Hollandstraat
• Kapelstraat
• Lameneelstraat
• Wuytjesstraat
• Lostraat
• Ooievaarstraat
• Moestweg
• Roggeveldenstraat
• Slootstraat
• Zandvoortstraat
De lijst van straten is slechts indicatief en kan wijzigen gedurende de uitvoering.
In bijlage bevindt zicht een indicatief overzicht van de uit te voeren werken per locatie.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Au minimum
Bankverklaring moet zonder opmerkingen afgeleverd worden

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Een lijst van werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht, die vergezeld gaat van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid. Wanneer de opdrachtgever een privépersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden.
Au minimum
Minimum drie referenties
Vereiste erkenning: C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen) , Klasse 1
truck tower-crane sharing