Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria - Terbank - Heverlee (Leuven)
Rectificatif

Afbraak en heraanleg van de keermuren en terras in betondallen achteraan de kerk

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kerkfabriek Onbevlekt Hart van Maria - Terbank - Heverlee (Leuven)
Nationaal identificatienummer
0211.196.516_23300
Postadres
tervuursesteenweg 78
Plaats
Heverlee (Leuven)
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Guido Empereur
Telefoon
+32 477676734
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371227

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371227

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afbraak en heraanleg van de keermuren en terras in betondallen achteraan de kerk

Referentienummer: Onbevlekt Hart van Maria-keermuur-terras-01-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111230 - Grondstabilisatie

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Afbraak en heraanleg van de keermuren en terras in betondallen achteraan de kerk

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

18-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510614

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 30-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Attest van plaatsbezoek; plaatsbezoek is verplicht, en dient als bewijs mee opgeladen te worden, samen met offerteformulier, meetstaat en andere verplichte documenten.