Avis de marché

Oproep tot kandidaatstelling - Uitvoering werken voor het omleggen van de "1000 m³ leiding"

Travaux
Date publication
12-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure restreinte
Pouvoirs adjudicateurs
SCK•CEN | 1160 Brussel, BE
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Dit is een oproep tot kandidatuurstelling!
Voor het omleggen van een aantal leidingen zal een betonnen goot met breedte +/- 2,00m dienen te worden geplaatst van +/- 50m lang waarin de nieuwe leidingen zullen worden geplaatst.
Tevens dient +/- 400 m² wegenis te worden uitgebroken en nieuwe wegenis te worden geplaatst (asfalt).
De aandacht dient te worden gevestigd op het feit dat deze werken in een gecontroleerde zone dienen te gebeuren met specifieke toelatingsvoorwaarden (veiligheidsattest of veiligheidsmachtiging) en dat de grondwerken dienen te gebeuren met de nodige omzichtigheid wegens aanwezige leidingen en kabels.
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
De financiële en economische draagkracht kan worden aangetoond door één of meer van de volgende referenties:
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Vijf (5) recente referenties, met inbegrip van materiaalleveringen waarmee de aannemer aan kan tonen aan de hand van gelijkwaardige werken dat hij werken van minstens 400.000 EUR in eigen beheer kan uitvoeren. Deze referenties vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed eind zijn gebracht.
* Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een verklaring onder eed.
Au minimum
Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), klasse 3
D (Bouwwerken), klasse 3
truck tower-crane sharing