Ziekenhuis Oost-Limburg
Rectificatif

Afbraak kapel en sporthal.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Ziekenhuis Oost-Limburg
Nationaal identificatienummer
0256.543.917_22255
Postadres
Schiepse Bos 6
Plaats
Genk
Postcode
3600
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Werner Moors
Telefoon
+32 89321823
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.zol.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373136

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afbraak kapel en sporthal.

Referentienummer: ZOL-L3A06502-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het project betreft de afbraak van het gebouwdeel van de dienst ambulante revalidatie (blok Z) dat onderdeel is van het medisch gebouwencomplex van Ziekenhuis Oost-Limburg op campus Sint-Barbara te Bessemerstraat 478 in 3620 Lanaken.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-513146

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
08-06-2020 12:00
Te lezen:
07-07-2020 10:00

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Eventuele minimumeisen
In plaats van:
Klasse: 3, Categorie: D of G5
Te lezen:
Klasse: 2, Categorie: D of G5

Overige nadere inlichtingen

-