Avis de marché - secteurs spéciaux

4900001325 - Herstellingswerken dak gebouw PBE Linden.

Travaux
Date publication
24-03-2015
Date limite
30-04-2015 14:20
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
cvba Infrax | 3500 Hasselt, BE | Secteurs spéciaux | Production, transport et distribution de gaz et de chaleur, Électricité
Codes sujets (CPV)
45400000 - Travaux de parachèvement de bâtiment
45450000 - Autres travaux de parachèvement de bâtiment
Contenu bref
De opdracht betreft het vernieuwen van de lichtstraten van het hoofdgebouw van PBE te Lubbeek, en het vernieuwen van de dakramen in de garage van het hoofdgebouw van PBE te Lubbeek, evenals de nodige bijhorende dakwerken en afwerking.
OPGELET: Teneinde een geldige offerte in te dienen, is de aanbieder verplicht een plaatsbezoek te doen van de werf op dinsdag 31 maart 2015 om 9.30u of 7 april 2015 om 9.30u.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Verklaring betreffende de totale omzet en de omzet betreffende de werken waarover de opdracht
gaat, over de laatste drie boekjaren.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan :
door het voorleggen van:
 de erkenning categorie D ”Algemene aannemingen van bouwwerken” klasse 3 of klasse 4,
afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.
 minstens 3 referenties van gelijkaardige projecten als deze opdracht. Bij de referenties
moeten minstens de opdrachtgever, de omvang van de opdracht, eventuele
onderaannemers waarop beroep is gedaan opgegeven worden.
 VCA-attest of daaraan gelijkwaardig.
 Verklaring op erewoord dat de persoon van de aannemer die de dagelijkse leiding heeft op
de werf de Nederlandse taal machtig is.
Onderaanneming wordt toegestaan. Onderaannemers dienen reeds in de offerte vernoemd te worden en er moet aangeduid worden voor welke werken ze worden ingezet. Onderaannemers moeten
voldoen aan de elf wettelijke uitsluitingscriteria en moeten erkend zijn in de categorie die overeenkomt met de aard van de aan hun opgedragen werken. Weigering van onderaanneming is mogelijk voor zover de opdrachtgever bij het onderzoek van de offertes de kwaliteit van de onderaannemers niet kon nagaan. De opdrachtgever heeft het recht om een nieuwe, niet gekende onderaannemer te weigeren.
truck tower-crane sharing