Avis de marché

Her(aanleg) , vernieuwing, verbetering asfalt diverse straten - 2020

Travaux
Date publication
07-04-2020
Date limite
11-05-2020 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Grobbendonk | 2280 Grobbendonk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques | Mevrouw Anita Gorremans
Codes sujets (CPV)
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées
Contenu bref
(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse straten verspreid over het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en haar deelgemeente.
Description
Description
(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse straten verspreid over het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en haar deelgemeente.
Durée
45 jours
Codes de région (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De inschrijver vermeldt in zijn offerte :
1° ofwel dat hij over de vereiste erkenning beschikt, in welk geval het betreffende attest aan zijn offerte wordt toegevoegd;
2° ofwel dat hij in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval dient de inschrijver bij zijn offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving te voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat hij de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de Wet Erkenning Aannemers. De Aanbestedende Overheid stelt de Commissie voor erkenning der aannemers ingesteld door de voormelde wet hiervan onmiddellijk op de hoogte.
Au minimum
1. Categorie C klasse 3
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
Conditions d'exécution

Capacité économique et financière

Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik van de gunning)
Categorie: C
Klasse : 3
Jur., fin. en techn. informatie: zie bestek
truck tower-crane sharing