Avis de marché simplifié

99.251/2 - Collector Neerpedebeek fase 3 - Pompstation Bossuitstraat - Sint-Martens-Lennik

Travaux
Date publication
15-04-2020
Date limite
19-05-2020 11:20
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure négociée sans publication préalable (avec publication dans le Free Market)
Pouvoirs adjudicateurs
Aquafin NV - Directie Infrastructuur | 2630 Aartselaar, BE | Dhr. Jan De Bruyn
Codes sujets (CPV)
45252130 - Équipement de station d'épuration
Contenu bref
Voorwerp van de opdracht en uit te voeren werken:
De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van één pompstation.
Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken:
- leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation.
- op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode.
Het bouwkundig gedeelte van het pompstation maakt voorwerp uit van een afzonderlijke procedure.
truck tower-crane sharing