Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Avis de marché – secteurs spéciaux

57/53/3/20/006 L73 km 83.343 - De Panne - Aanbrengen van een bitumineuze verharding op de langsweg tussen overweg nr. 116 (Oosthoekstraat) en afgeschafte overweg nr. 117

De onderhavige opdracht betreft een opdracht van werken.
- Herstellen van de gebreken aan een bestaande steenslagfundering;
- Ter plaatse vervaardigen van een kantstrook;
- Aanbrengen van bitumineuze verhardingen;
- Profileren van een wegberm;
- Bezaaien van een wegberm.


Datum van verzending van deze aankondiging
08-04-2020
Publicatiedatum
08-04-2020
Deadline
13-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE258 - Arr. Veurne
Opdrachtcodes (CPV)
45233120 - Wegenbouwwerken
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel - Directie Asset Management - Area North-West
Postadres
Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats
Gent
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mireille Jacques
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

Klasse 2 of hoger, ondercategorie: C5