Kanal Stichting
Rectificatif

ASBESTSANERING VOOR TRANSFORMATIE EN PARTIELE SLOOP VAN DE "KANAL" -SITE IN BRUSSEL

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kanal Stichting
Nationaal identificatienummer
0682473786
Postadres
Willebroekkaai 6
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer André Verstraeten
Telefoon
+32 495108865
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.kanal.brussels

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

ASBESTSANERING VOOR TRANSFORMATIE EN PARTIELE SLOOP VAN DE "KANAL" -SITE IN BRUSSEL

Referentienummer: K-16

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45262660 - Verwijderen van asbest

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-525591

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 22-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
§4.4
In plaats van:
Vereiste erkenning : D (Bouwwerken), klasse 5
Te lezen:
Vereiste erkenning : D4, Klasse 5

Overige nadere inlichtingen

De tekst van paragraaf I.6.1.2. van het bb moet dienovereenkomstig worden geïnterpreteerd. Een bezoek van de site kan op verzoek worden gemaakt door een e-mail te sturen naar "[email protected]"