Avis de marché

Uitnodiging tot indienen offerte - Raamovereenkomst voor het uitvoeren van diverse vloer-, behang- en schilderwerken - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Travaux
Date publication
24-07-2018
Date limite
20-08-2018 11:00
Accord-cadre
oui
Procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Pouvoirs adjudicateurs
OCMW Hasselt | 3500 Hasselt, BE | Agence/office régional(e) ou local(e) | Protection sociale | Mevrouw Annelies Bruggen
Codes sujets (CPV)
45432000 - Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45442180 - Travaux de pose d'une nouvelle couche de peinture
Contenu bref
OCMW Hasselt wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het uitvoeren van diverse vloer-, behang- en schilderwerken voor gebouwen in gebruik en/of in eigendom van OCMW Hasselt. Deze zijn gelegen binnen groot Hasselt.
Description
Description
OCMW Hasselt wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het uitvoeren van diverse vloer-, behang- en schilderwerken voor gebouwen in gebruik en/of in eigendom van OCMW Hasselt. Deze zijn gelegen binnen groot Hasselt.
Durée
48 mois
Codes sujets supplémentaires (CPV)
45442180 - Travaux de pose d'une nouvelle couche de peinture
Codes de région (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Critères d'attribution
Qualité: Aanvangstermijn - 30
Qualité: Garantie - 10
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Niet van toepassing
Au minimum
1. Niet van toepassing

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. -Een lijst van gelijkaardig uitgevoerde werken gedurende de laatste 3 jaar.
Deze lijst vermeld de contactgegevens van de opdrachtgever, het bedrag van de werken, overzicht van de gebruikte materialen, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd.
Au minimum
1. Twee gelijkaardige referenties van uitgevoerde werken.
Vereiste erkenning: D10 (Tegelwerk), Klasse 2
D13 (Verfwerk), Klasse 2
D25 (Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk), Klasse 2
truck tower-crane sharing