Avis de marché

Politie Koning Albertlaan - leveren en plaatsen van een sanitair- en bureelunits

Fournitures
Date publication
13-03-2015
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Gemeente Maasmechelen | 3630 Maasmechelen, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45223800 - Assemblage et montage de structures préfabriquées
Contenu bref
De lokale politie Lanaken-Maasmechelen maakt in de gemeente Maasmechelen gebruik van kantoorruimtes aangepast voor de politiefunctie.
De kantoorruimtes van de lokale politie Lanaken-Maasmechelen in de gemeente Maasmechelen, voldoen niet meer aan de huidige normen qua welzijn op het werk en zijn niet meer in overeenstemming met de werking van een huidige politiezone.
De gemeente Maasmechelen heeft de intentie geuit om een structurele oplossing aan te bieden voor deze problematiek. Dit zal echter niet voor 2022 gerealiseerd zijn. In afwachting van, werd een overlevingsstrategie uitgewerkt om de minimale behoeften qua huisvesting van de politiefunctie te MM te dekken.
Deze overlevingsstrategie die over twee jaar werd gespreid, werd door het CBS gemeente Maasmechelen in zitting van 07 november 2014 goedgekeurd.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
* In toepassing van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver de jaarrekening niet bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
* Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
* Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers.
* Monsters, beschrijvingen of foto's, waarvan de echtheid wordt aangetoond op verzoek van de aanbestedende overheid.
truck tower-crane sharing