Avis de marché

Aanpassings- en onderhoudswerken aan rioleringen

Travaux
Date publication
23-03-2015
Date limite
29-04-2015 10:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Stad Kortrijk | 8500 Kortrijk, BE | Autorité régionale ou locale | Services généraux des administrations publiques
Codes sujets (CPV)
45232440 - Travaux de construction de conduites d'eaux d'égouts
Contenu bref
De werken omvatten in hoofdzaak: herstellingswerken aan bestaande rioleringen onder andere: wegwerken lokale wegverzakkingen door lekkende rioleringen, op peil brengen van verzakte riooldeksels, lokaal oplossen van wateroverlastproblematiek, enz. verspreid over het grondgebied van Kortrijk.
De aanneming wordt als beëindigd beschouwd wanneer het aanbestedingsbedrag uitgeput is.
Description
Critères d'attribution
Prix: 100
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
Zie bestek
Au minimum
Zie bestek

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
Zie bestek
Au minimum
Zie bestek
truck tower-crane sharing