Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

O0113001 - RWZI Neeroeteren, vervangen blower

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Maarten Schueremans
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371630

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

O0113001 - RWZI Neeroeteren, vervangen blower

Referentienummer: AQFINFRA-O0113001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45252130 - Uitrusting voor rioolwaterzuivering

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

O0113001 - RWZI Neeroeteren, vervangen blowerOnderhavige werken houdt de volgende werken in op de RWZI Neeroeteren:- Het leveren, plaatsen en aansluiten van 1 nieuwe surpressor met frequentiesturing ter vervanging van 1 bestaande rootsblower (eveneens frequentiegestuurd).- Het leveren, plaatsen en aansluiten van 2 elektrisch gestuurde vlinderafsluiters (open/dicht - luchtleidingen).- Het leveren, plaatsen en aansluiten van 8 elektrisch gestuurde bolafsluiters (open/dicht - condensleidingen) incl. aanpassen leidingwerk.- Het leveren en plaatsen van doseerleidingen (8st.) op headers beluchtingskaders- Het leveren, plaatsen en aansluiten van elektrische kabels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511219

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 : Verduidelijking maatregelen naar aanleiding van COVID-19 pandemie. (details zie document ‘O0113001 - terechtwijzend bericht 1')