Gemeente Elsene
Rectificatif

VERSTEVIGING VAN DE TORENSPITS EN BOUW VAN EEN BEVEILIGDE TECHNISCHE TOEGANG TOT DE KLOKKENTOREN VAN DE HEILIG-KRUISKERK TE ELSENE

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Elsene
Nationaal identificatienummer
0207.401.341_22835
Postadres
Elsensesteenweg, 168
Plaats
Brussel
Postcode
1050
NUTS-code
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Marco Zecchin
Telefoon
+32 25156317
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.ixelles.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352085

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

VERSTEVIGING VAN DE TORENSPITS EN BOUW VAN EEN BEVEILIGDE TECHNISCHE TOEGANG TOT DE KLOKKENTOREN VAN DE HEILIG-KRUISKERK TE ELSENE

Referentienummer: Gemeente Elsene-2020-017-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45261000 - Installatie- en aanverwante werkzaamheden voor dakconstructies en -bedekking

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Onderhavige opdracht heeft als voorwerp de versteviging van de spits van de hoofdtoren van de Heilig-Kruiskerk, Heilig-Kruisplein (Eugène Flageyplein) te 1050 Elsene. Onderhavige opdracht beoogt tevens de bouw van een permanente, beveiligde toegang voor het onderhoudspersoneel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507075

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
04-05-2020 12:00
Te lezen:
28-05-2020 12:00

Overige nadere inlichtingen

-