Hogeschool West-Vlaanderen
Rectificatif

Afwerking gebouw A Campus Kortrijk Weide zomerverbouwing 2020

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Hogeschool West-Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0259.366.716_27924
Postadres
Marksesteenweg 58
Plaats
KORTRIJK
Postcode
8500
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Eveline Traen
Telefoon
+32 56241290
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.howest.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372252

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Afwerking gebouw A Campus Kortrijk Weide zomerverbouwing 2020

Referentienummer: HOWEST-PRG/GKG.076/2004-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45400000 - Afwerking van gebouwen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

afwerkingswerken(renovatie) in gebouw A en B op Campus Kortrijk Weide. De werken zijn opgedeeld in 3 fases.Herinrichting van les- en andere lokalen met lichte wanden, plafonds, binnenschrijnwerk, soepele vloerbekledingen etc.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511826

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 08-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

erratum 23/04/20