Avis de marché

Bouw van 24 sociale woningen volgens de passiefnorm op de hoek van de Boondaalsesteenweg en de Voltastraat te 1050 Elsene.

Travaux
Date publication
19-07-2018
Date limite
24-09-2018 14:30
Estimation de la valeur totale
3735909.08 EUR
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij | 1060 Brussel, BE | Organisme de droit public | Logement et équipements collectifs
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
Bouw van 24 sociale woningen volgens de passiefnorm op de hoek van de Boondaalsesteenweg en de Voltastraat te 1050 Elsene, in het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan.
Description
Description
Werkopdracht voor de bouw van 24 sociale woningen volgens de passiefnorm op de hoek van de Boondaalsesteenweg en de Voltastraat te 1050 Elsene.
Durée
450 jours
Codes de région (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Conditions de participation

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
De offerte vermeldt:
1° ofwel dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt:
2° ofwel dat de inschrijver in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of offerte het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen, alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die ondernemers op de officiële lijst of certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat de inschrijver de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken.
De aannemer moet ook het bewijs leveren van zijn vermogen om de opdracht tot een goed einde te brengen door voorlegging van een door de aanbesteder ondertekend attest van goede uitvoering betreffende een opdracht voor de bouw van collectieve woningen (min. 10 woningen), afgeleverd na de datum van de voorlopige oplevering van de werken en met vermelding van de datum van de voorlopige oplevering van de werken die moet hebben plaatsgevonden na 19/07/2013 en vóór de datum van de ontvangst van de offertes. Dit attest moet ook het totaalbedrag van de werken exclusief BTW vermelden, alsook het aantal betreffende eenheden.
Onder collectieve woning worden verschillende wooneenheden verstaan die toegankelijk zijn via gemeenschappelijke en circulatieruimten. De omgeving en technieken van deze woningen kunnen gemeenschappelijk zijn.
Overeenkomstig artikel 39 van het “plaatsingsbesluit” waarin wordt bepaald dat in de opdrachtdocumenten het toepassingsgebied van de verklaring op erewoord kan worden verruimd, verklaart de inschrijver door de indiening van zijn offerte:
op erewoord in het bezit te zijn van de bovenstaande documenten of zich ertoe te verbinden ze op eenvoudig verzoek van de aanbesteder binnen een termijn van 10 dagen te bezorgen (deze documenten worden gevraagd ingeval de inschrijver in aanmerking komt voor de gunning van de opdracht).
Au minimum
Klasse: 7, Categorie: D
truck tower-crane sharing