Avis de marché

Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis

Travaux
Date publication
27-03-2015
Date limite
04-05-2015 09:00
Accord-cadre
non
Procédure
Procédure ouverte
Pouvoirs adjudicateurs
AZ Delta vzw | 8800 Roeselare, BE | Santé
Codes sujets (CPV)
45000000 - Travaux de construction
Contenu bref
AZ Delta vzw
Nieuwbouw Algemeen Ziekenhuis
Perceel 1.5 - Buitenschrijnwerk (buitendeuren in beglaasde raamgehelen)
Conditions de participation

Capacité économique et financière

Généralités
1. Bankverklaring : de kandidaat/inschrijver bezorgt een bankverklaring overeenkomstig het model conform art. 67 §1-1° afgeleverd door een gekende bankinstelling met zetel in de Europese Unie, waaruit blijkt dat de financiële mogelijkheden van de kandidaat/inschrijver van die aard zijn dat de kandidaat/inschrijver de opdracht financieel tot een goed einde kan brengen;
2. Omzet van de werken van de onderneming over de laatste 3 boekjaren : verklaring van de omzet met stavingsstukken (jaarrekeningen) in werken van de onderneming.

Compétences techniques et professionnelles

Généralités
1. De bewijsstukken betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting tijdens de laatste drie jaar. In de lijst dient onderscheid gemaakt te worden tussen kader, administratief en technisch personeel;
2. Lijst van de uitgevoerde werken tijdens de laatste vijf jaar;
3. Erkenning : getuigschrift van erkenning in categorie D5, klasse overeenkomstig het bedrag van inschrijving (op basis van de raming worden de werken geacht te behoren tot de klasse 3) of een getuigschrift van evenwaardige erkenning in een lidstaat van de Europese Unie of de bewijzen dat de kandidaat/inschrijver voldoet aan de voorwaarden tot erkenning zoals gesteld in de wet van 20.03.91.
truck tower-crane sharing