Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux

Uitvoeren van baggerwerk thv nieuwe landinwaarts gebouwde kaaimuur in het Kanaaldok B2 (K702 – K614)

Travaux
Date publication
03-04-2020
Pouvoirs adjudicateurs
Havenbedrijf Antwerpen | 2030 Antwerpen, BE | Secteurs spéciaux | Activités portuaires
Codes sujets (CPV)
45252124 - Travaux de dragage et de pompage
Contenu bref
De opdracht heeft tot doel om het baggerwerk uit te voeren langsheen de nieuwe kaaimuur aan het kanaaldok B2 ten behoeven van Sea Tank Terminal en Zuidnatie. De nieuwe kaaimuur werd 50 meter landinwaarts verschoven tov de bestaande kaaimuur om rekening te houden met de invloed van voorbijvarende schepen.
Het bodempeil voor de nieuwe kaaimuur dient verdiept te worden tot peil -12,58m TAW, inclusief onvergangstaluds aan de noord- en zuidzijde. De baggertolerantie bedraagt 10cm naar beneden (dwz afwerkpeil tussen -12,58 en -12,68m TAW). Het te baggeren en nuttig te hergebruiken volume bedraagt ca. 1,3 miljoen m³.
De werken omvatten tevens het verwijderen van de oude kaaimuurconstructies (inclusief ankerwand) en bestaande bodembescherming.
De werken omvatten in hoofdzaak:
• Opmeting van de kaaimuurkop voor aanvang en na beëindiging van de baggerwerken
• Afbraak van de oude kaaimuurconstructie inclusief ankerwand
• Afbraak bestaande bodembescherming
• Uitvoeren van baggerwerken inclusief transport naar en nuttig hergebruik op een door de aannemer zelf te bepalen bestemming.
Prix

Uitvoeren van baggerwerk thv nieuwe landinwaarts gebouwde kaaimuur in het Kanaaldok B2 (K702 – K614)

Entreprises
Aucune attribution trouvée
truck tower-crane sharing