Sint Trudoziekenhuis vzw
Rectificatif

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint Trudoziekenhuis vzw
Nationaal identificatienummer
0810.976.814_530136
Postadres
Diestersteenweg 100
Plaats
Sint Truiden
Postcode
3800
NUTS-code
BE221 - Arr. Hasselt
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 11699080
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sint-trudo.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368441

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG

Referentienummer: SDKE-8129-010-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45331000 - Installeren van verwarming, ventilatie en airconditioning

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel CVVSMG

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-506733

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103071

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verbeteringsbericht nr. 03 werd toegevoegd