Directie Vervoerinfrastructuur
Avis d'informations complémentaires, avis d'informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif

4.4.26.3. - Sociale woningbouwcomplex "Linné-Planten" en gemeentelijke crèche - Asbestverwijdering en Passieve renovatie en constructie - Opdracht van werken - Open aanbesteding

Onderhavige overheidsopdracht heeft als voorwerp de werken, de levering, het vervoer, de arbeid en alle realisatiemiddelen met betrekking tot de passieve renovatie van 50 sociale woningen, de bouw van een passief kinderdagverblijf voor 36 kinderen en de aanleg van een openbaar park.
Onderhavig bijzonder bestek, met inbegrip van alle documenten waaruit het bestaat, beschrijft het bouwwerk dat moet worden uitgevoerd. De opdracht omvat evenwel ook alle werken, leveringen en diensten die nodig zijn, evenals alle uitvoeringsmiddelen met betrekking tot de volledige en perfecte afwerking van het bouwwerk - zelfs degene die niet uitdrukkelijk zouden beschreven zijn.
Het project maakt deel uit van de laureaten van de projectoproep ‘Voorbeeldgebouwen’, die in 2012 door het BIM werd georganiseerd. Dat impliceert dat de verbintenissen moeten worden nageleefd die werden aangegaan in het kandidatuurdossier op het vlak van onder meer het energieverbruik en de benadering van duurzaam bouwen.
De opdracht omvat 2 verschillende loten: in de zin van artikel 3, 22° van de Wet van 15 juni 2006:
- Lot 1: Asbestverwijdering
Er werd een asbestinventaris (toegevoegd aan het bijzonder bestek, beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be) opgesteld met een overzicht van de verschillende types asbest die in de 2 te renoveren gebouwen werden aangetroffen, op basis waarvan de verschillende posten van de meetstaat konden worden omschreven.
Een aantal werken met betrekking tot de asbestverwijdering zullen in afgescheiden werkzones moeten worden uitgevoerd. Andere posten voorzien een verwijdering met eenvoudige behandeling.
- Lot 2: Passieve bouw en renovatie
Het project voorziet de renovatie van 2 woongebouwen die rug aan rug zijn opgesteld in 2 parallelle straten, waaronder een « benedenverdieping+5 » en een «benedenverdieping+13 » gelegen respectievelijk op Plantenstraat nr. 94-96 en Linnéstraat nr. 95.
De renovatie volgens de passiefstandaard van die gebouwen voorziet (onder meer) een volledige herbekleding van de gevels en een ingrijpende herinrichting van de woningen. Dit impliceert ingrijpende sloopwerken en een nieuwe technische installatie.
Het project voorziet eveneens de constructie van een passief kinderdagverblijf op het terrein tussen de twee voornoemde gebouwen. Het groene dak en de glooiing van het kinderdagverblijf zal een visuele continuïteit ten opzichte van het park vormen.
In de ruimte tussen de 2 gebouwen die moeten worden gerenoveerd, bevindt zich momenteel een ondergrondse parkeergarage. De plaat boven die parkeergarage zal worden gesloopt en opnieuw opgebouwd als groen en beplant dak dat op hetzelfde niveau als het kinderdagverblijf het openbare park zal vormen.
De inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één of twee percelen (= loten), onder voorbehoud de voorwaarden betreffende de kwalitatieve selectie van elk perceel in te vullen.
Overeenkomstig artikel 36 van de Wet van 15 juni 2006 betreffende overheidsopdrachten, houdt de aanbestedende overheid zich het recht voor slechts één lot te gunnen en eventueel te beslissen het andere lot op te nemen in een of meer nieuwe opdrachten die desnoods op een andere wijze zullen worden geplaatst.

Publicatiedatum
10-09-2013
Opdrachtcodes (CPV)
45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen
45110000 - Slopen en ontmantelen van gebouwen, en grondverzet
45112711 - Landschappelijk ontwerp voor parken
45111000 - Sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en ruimen van bouwterreinen
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Vervoerinfrastructuur
Postadres
Voorlopig Bewindstraat, 9-15, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Directie Vervoerinfrastructuur
Ter attentie van
Mevrouw AC Bauduin

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
BIJLAGE B PERCEEL NR. 1 5) AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN
In plaats van
De aannemer beschikt voor het opstellen en indienen van de milieuvergunningsaanvraag bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer over een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van opdracht.
Onmiddellijk na het bekomen van deze milieuvergunning moet de aannemer er een kopie van opsturen naar de bouwheer. De aannemer beschikt over een termijn van 150 werkdagen om de werken te voltooien, te rekenen vanaf de datum vastgelegd in het schriftelijk dienstbevel tot aanvatting der werken.
Te lezen
De aannemer beschikt voor het opstellen en indienen van de milieuvergunningsaanvraag bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer over een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de dag van de kennisgeving van opdracht.
Onmiddellijk na het bekomen van deze milieuvergunning moet de aannemer er een kopie van opsturen naar de bouwheer. De aannemer beschikt over een termijn van 150 kalenderdagen om de werken te voltooien, te rekenen vanaf de datum vastgelegd in het schriftelijk dienstbevel tot aanvatting der werken.

Overige nadere inlichtingen

De inschrijvers dienen kennis te nemen van terechtwijzend bericht nr 1 ('Erratum 1_Avis rectificatif 1_Terechtwijzend bericht 1.pdf') dat gratis on-line beschikbaar is op https://enot.publicprocurement.be.