Sint-Johannaschool
Rectificatif

renovatie kloostergebouw DOSSIER 1 VERKORT DOSSIER DOSSIER 2 WERKEN NA AANKOOP

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Sint-Johannaschool
Nationaal identificatienummer
0455.480.623_537808
Postadres
Torenstraat 30
Plaats
wommelgem
Postcode
2180
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
peeters wendy
Telefoon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: https://sint-johanna.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349465

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

renovatie kloostergebouw DOSSIER 1 VERKORT DOSSIER DOSSIER 2 WERKEN NA AANKOOP

Referentienummer: Sint Johannaschool-renovatie kloostergebouw-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

renovatie kloostergebouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-524096

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

aanvullende informatie in navolging van gestelde vragen