Gemeente Puurs-Sint-Amands
Rectificatif

Bouw nieuw administratief centrum (DBm)- Selectieleidraad en projectdefinitie

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Gemeente Puurs-Sint-Amands
Nationaal identificatienummer
0697.609.548
Postadres
Hoogstraat 29
Plaats
Puurs-Sint-Amands
Postcode
2870
NUTS-code
BE212 - Arr. Mechelen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Leen Notaerts
Telefoon
+32 32032729
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.puurs-sint-amands.be

Adres van het kopersprofiel: -

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw nieuw administratief centrum (DBm)- Selectieleidraad en projectdefinitie

Referentienummer: G-2020-009

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

08-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: PCO000

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507504

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 05-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Een inlichtingennota werd toegevoegd aan het dossier. Tot op heden ontvingen wij diverse vragen betreffende de selectieleidraad. Via dit document wensen wij inschrijvers hiervan in kennis te stellen zodat iedere kandidaat over dezelfde informatie beschikt en de aanvragen tot deelneming op dezelfde basis vergeleken kunnen worden. De selectieleidraad en projectdefinitie werden aangepast waar nodig.