Universiteit Antwerpen
Rectificatif

19036_RENOVATIE EN RESTAURATIE PAARDENMARKT, STADSCAMPUS, UANTWERPEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Universiteit Antwerpen
Nationaal identificatienummer
0257.216.482_23014
Postadres
Middelheimlaan 1
Plaats
Antwerpen
Postcode
2020
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elio Berardocco
Telefoon
+32 32653110
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.uantwerpen.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346231

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

19036_RENOVATIE EN RESTAURATIE PAARDENMARKT, STADSCAMPUS, UANTWERPEN

Referentienummer: Universiteit Antwerpen-19036-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Renovatie en restauratie met beperkte uitbreiding van de bestaande gebouwen AS-A-B-C en aanpalende terreinaanleg binnen de grotere gebouwcluster van de stadscampus van de Universiteit Antwerpen. De gebouwen zullen onder meer ingezet worden voor de masteropleiding Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen.Aansluitend zijn er werken voorzien binnen dezelfde werfzone aan enkele aanpalende gebouwen van de Universiteit Antwerpen met oog op ontsluiting van de gebouwen in het bouwblok, aansluiting nutsvoorzieningen en technische installaties.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

23-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528552

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 182-442357

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 17-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

In bijlage vind je een LINK mbt RECTIFICATIE 4: - aangepast bestek: administratieve bepalingen - aanpassing van de selectiecriteria en de openingsdatum van de offertes. - Addendum ten gevolge van bepaalde vragen, met toevoeging van hoeveelheden. - Meetstaten B1 index C met toevoeging van de hoeveelheden (aangeduid in lichtblauw) - Technisch grondverslag - Vraag & Antwoord