Stadsontwikkeling Gent
Rectificatif

Project Oude Dokken, Dok Zuid Realisatie van een samengesteld project met een onderwijscampus en collectieve studentenhuisvesting.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stadsontwikkeling Gent
Nationaal identificatienummer
0367.300.594_23257
Postadres
Voldersstraat 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Ingeborg Pauwels
Telefoon
+32 92696900
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92696999

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sogent.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351208

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project Oude Dokken, Dok Zuid Realisatie van een samengesteld project met een onderwijscampus en collectieve studentenhuisvesting.

Referentienummer: AG SOB Gent-2019/17-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een private partner, i.c. een multidisciplinair team, om uiteindelijk te komen tot een contractuele publiek-private samenwerking (PPS) tussen sogent en Arteveldehogeschool als publieke partner enerzijds en een private partner anderzijds, met als doelstelling de realisatie van een gemengd stedelijk project op de site van het project Dok Zuid.De private partner zal instaan voor:- het ontwerp, de financiering, de realisatie en de uitgifte van de private ontwikkeling onder de pu-blieke last van het uitvoeren van publieke omgevingswerken aan het (toekomstig) openbaar do-mein.- het ontwerp en de realisatie van de campus en buurtgerichte functies voor Arteveldehogeschool

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-527302

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 175-425651

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 11-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
E-mail
In plaats van:
[email protected]
Te lezen:
[email protected]

Overige nadere inlichtingen

Er wordt een rectificatie 1, inclusief UEA-aanvraag, gepubliceerd op de website van sogent. Gelieve hiermee rekening te houden bij de opmaak van de aanvraag tot deelneming.