Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Rectificatif

Laakdal Capellebeemden - fase 1 blok A, B en C - Algemene Bouwwerken

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Kleine Landeigendom Zuiderkempen
Nationaal identificatienummer
0405.794.055_529682
Postadres
Tongerlodorp 1
Plaats
Westerlo
Postcode
2260
NUTS-code
BE213 - Arr. Turnhout
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Sigrid Sempot
Telefoon
+32 14544183
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.klz.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350237

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Laakdal Capellebeemden - fase 1 blok A, B en C - Algemene Bouwwerken

Referentienummer: Kleine Landeigendom Zuiderkempen-2009/011/AB-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45211000 - Bouwwerkzaamheden voor meergezins- en eengezinswoningen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

nieuwbouwproject met 51 wooneenheden, handelsruimte, ontmoetingscentrum en ondergrondse parking

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528412

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 182-442356

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum 2 bevat: opmetingsplan, nul pas gebouw, verslag infiltratieproeven, opmeting grondwaterstanden, advies brandweer, verslag drukdebietmeting