Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

Project 23.288/1 - RWZI Deurne, optimalisatie slibverwerking RWZI Deurne-Schijnpoort - Slibgebouw

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Lieven Lauwereys
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370104

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 23.288/1 - RWZI Deurne, optimalisatie slibverwerking RWZI Deurne-Schijnpoort - Slibgebouw

Referentienummer: AQFINFRA-23288lot1-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232420 - Bouwwerkzaamheden voor rioolwaterzuiveringsinstallaties

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Project 23.288/1 - RWZI Deurne, optimalisatie slibverwerking RWZI Deurne-Schijnpoort - Slibgebouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

16-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508944

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 057-134824

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
30-04-2020 09:00
Te lezen:
15-05-2020 11:45

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
30-04-2020 09:00
Te lezen:
15-05-2020 11:45

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1: uitstel van aanbesteding van 30/4/20 om 9u naar 15/5/20 om 11u45. Wijzigingen in bestek, meetstaat, inschrijvingsbiljet, toevoeging plannen en bijlagen. De aannemer dient achteraan in het inschrijvingsbiljet te vermelden dat hij rekening heeft gehouden met het terechtwijzend bericht nr. 1.