Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Avis de marché – secteurs spéciaux

Aanstellen van een aannemer voor de bouw van een cilindrische betonnen drinkwatervergaarbak te Asse

Aanstellen van een aannemer voor de bouw van een cilindrische betonnen drinkwatervergaarbak diameter ±38m en hoogte ±17m gelegen aan de Gentsesteenweg te Asse

Datum van verzending van deze aankondiging
27-09-2019
Publicatiedatum
27-09-2019
Deadline
25-10-2019
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
45223500 - Gewapendbetonstructuren
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening
Postadres
Stropstraat 1
Plaats
GENT
Postcode
9000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Anne Adriaens
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

Referenties gestaafd door één of meerdere tevredenheidsattesten waaruit blijkt dat de inschrijver in de loop van de laatste vijf jaar voorafgaand aan
de datum van indiening van de offertes tot tevredenheid van het opdrachtgevend bestuur
werken heeft uitgevoerd die betrekking hebben op de bouw van een cilindrische betonnen vergaarbak met een minimale inhoud van 5000m³

Eventuele minimumeisen:

Klasse:7, Categorie: D1 of E