PC Sint-Amandus Beernem
Rectificatif

Renovatie gebouw De Bron

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
PC Sint-Amandus Beernem
Nationaal identificatienummer
0406.633.304_529773
Postadres
Reigerlostraat 10
Plaats
Beernem
Postcode
8730
NUTS-code
BE251 - Arr. Brugge
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Femke Feys
Telefoon
+32 50819752
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.amandus.be/

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369101

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Renovatie gebouw De Bron

Referentienummer: PC Sint-Amandus-1825 De Bron-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Renovatie gebouw De Bron:Opname- en behandelingsafdeling voor mensen met eenpsychotische kwetsbaarheid

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507689

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 06-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Erratum: ntwoorden op gestelde vragen + eendraadsschema ALSB