Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Rectificatif

E314 Wilsele - Aarschot: aanleggen van een spitsstrook - fase 3: realisatie spitsstrook

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Vlaams-Brabant
Nationaal identificatienummer
0316.380.841_17464
Postadres
Diestsepoort 6 bus 81
Plaats
Leuven
Postcode
3000
NUTS-code
BE242 - Arr. Leuven
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant
Telefoon
+32 16665750
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://wegenenverkeer.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370710

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

E314 Wilsele - Aarschot: aanleggen van een spitsstrook - fase 3: realisatie spitsstrook

Referentienummer: AWV Vl-Br-X21/A2/103-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De deelprojecten 1 – 2 – 3 omvatten: Een grondig structureel onderhoud van de E314 tussen Wilsele en Aarschot en dit in combinatie met de aanleg van een spitsstrook op de E314 in de rijrichting van Lummen. Daarnaast worden ook pechhavens aangelegd, worden seinbruggen met dynamische rijstrooksignalisatie geplaatst en wordt alle aanwezige wegverlichting vervangen. De doorsteek onder de E314 van de Winge (waterloop 1ste categorie) in Rotselaar wordt eveneens aangepast en verlengd.De deelprojecten 4 – 5 – 6 omvatten:De sanering van de onderzijde van het viaduct van Wilsele (staalstructuur), de renovatie van de onderbrug E40/O25 in het complex Heverlee (renovatie boven- en onderbouw) en de renovatie van de onderbrug E40/O28 te Oud-Heverlee (Fonteinstraat en Hazenfonteinstraat – L164 Leuven Ottignies) (onderbouw).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

10-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-510230

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 064-152115

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 31-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Middels dit rechtzettingsbericht wordt er een nieuwe plannenbundel (DP03.05), een nieuwe versie van het bestek en de bijhorende meetstaat gepubliceerd. De wijzigingen aan het bestek zijn aangeduid in het geel.