Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dhr. Jona Londers
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371989

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan & WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg

Referentienummer: AQFINFRA-23266Alot1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Project 23.266A/1 - Wetteren, heraanleg Serskampsteenweg tussen Smetledesteenweg en Zuidlaan& WET3024 - Wetteren, Serskampsteenweg- Voorbereidende werken: wegopbraak, opbraak bestaand rioleringsstelsel en bouwrijp maken van innamezones.- Het aanleggen van gravitaire DWA- en RWA-rioleringen in open sleuf variërend in diameter tussen 250mm en 800mm. DWA wordt voorzien in grèsbuizen. Regenwaterleidingen worden gerealiseerd met al dan niet poreuze betonbuizen.- Het bouwen van overstortconstructies O1, O2 en O4.- De realisatie van huis- en straatkolkaansluitingen.- De aanleg van een bufferende en infiltrerende wegkoffer met infiltratieleidingen in de Serskampsteenweg tussen de Smetledesteenweg en de Serskampstraat.- De aanleg van nieuwe wegenis:o Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Smetledesteenweg: woonerfstraat in kleinschalige elementen + parkeerzones met grasbetontegelso Serskampsteenweg tussen Zuidlaan en Serskampstraat: aanleg van voetpaden in betontegels, fietspaden in cementbetonverharding, rijweg in asfalt en parkeerzones met grasbetontegels- De aanleg van ondergrondse groenvoorzieningen (excl. aanplant groen)- Verkeersregeling, signalisatie en markeringen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511661

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : Verduidelijking maatregelen naar aanleiding van COVID-19 pandemie. (details zie document ‘23.266A-1 & WET3024 - terechtwijzend bericht 2')