NMBS, Directie Stations - 10-08 B-ST.072
Avis de marché – secteurs spéciaux

Denderleeuw: Vernieuwing perrons, luifels en onderdoorgangen

zie bijgevoegde selectieleidraad

Datum van verzending van deze aankondiging
10-04-2020
Publicatiedatum
10-04-2020
Deadline
18-05-2020
Regiocodes (NUTS)
BE231 - Arr. Aalst
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Contracttype
Werken
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
NMBS, Directie Stations - 10-08 B-ST.072
Postadres
Frankrijkstraat 91
Plaats
Brussel
Postcode
1070
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Contract Management
E-mail
[email protected]

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie artikel 3.1 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging

Economische en financiële draagkracht

zie artikel 3.2 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

zie artikel 3.3 van de selectieleidraad in bijlage van de aankondiging

Eventuele minimumeisen:

Klasse 8: meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D