Agentschap Sport Vlaanderen
Rectificatif

Bouw van een loods voor de uitleendienst in het Sport Vlaanderen Gent

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Agentschap Sport Vlaanderen
Nationaal identificatienummer
0248.142.826_16792
Postadres
Arenberggebouw - Arenbergstraat 5
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE2 - VLAAMS GEWEST
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Peter Standaert
Telefoon
+32 475382095
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.sport.vlaanderen

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=350336

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Bouw van een loods voor de uitleendienst in het Sport Vlaanderen Gent

Referentienummer: Sport Vlaanderen-18-gt-004-a-Design and Build-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45212000 - Gebouwen voor vrijetijdsbesteding, sport, cultuur, logies en restaurant

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht omvat de studie voor en de realisatie van een loods voor de opslag en uitlening van sportmateriaal, alsook een bureelruimte, kuisberging en toiletten. Het betreft een Design and Build opdracht aangezien in deze opdracht de volledige studie en uitvoering zijn opgenomen.De opdracht bestaat dus uit :- deel studie- deel werken- deel veiligheidscoördinatie en EPB- deel onderhoud en garantie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-525245

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 20-08-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

de opmetingsplannen van SV Gent (in Revit en DWG) zijn als begeleidende documenten toegevoegd