Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Rectificatif

RI3M039 - Merksem, rioleringswerken Laaglandlaan

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Aquafin NV - Directie Infrastructuur
Nationaal identificatienummer
0440.691.388_173
Postadres
Dijkstraat 8
Plaats
Aartselaar
Postcode
2630
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevr. Tanja De Landsheer
Telefoon
+32 34504511
E-mail
[email protected]
Fax
+32 34583020

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.aquafin.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371822

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

RI3M039 - Merksem, rioleringswerken Laaglandlaan

Referentienummer: AQFINFRA-RI3M039-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45232411 - Aanleggen van afvalwaterleidingen

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

RI3M039 - Merksem, riolerings- en bestratingswerken Laaglandlaan(voor meer details : zie bestek 'technisch bepalingen')

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

29-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511548

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 07-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : - In bestek (292441 - Technisch deel 20200427) werd in hoofdstuk 2 de paragraaf 7.1.2 toegevoegd: “Tijdelijke Terrein voor grondverbetering”. - De posten van de meetstaat nrs. 27.1.1; 27.1.2 ; 27.1.3; 31.1 en 33.1.2 t.e.m. 69 in verband met het tijdelijke terrein voor grondverbetering werden toegevoegd/gewijzigd. - De nummering van de posten vanaf nummer 31 werd met één verhoogd. - Post 11.1 Stortkosten en/of verwerkingskosten van het teerhoudende asfalt werd gewijzigd naar een voorziene som. - De elektrische schema’s voor pompstation werden toegevoegd als bijlage. - Nieuwe meetstaat en bestek worden toegevoegd aan het dossier.