Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv handelend onder de naam Lantis
Rectificatif

Grondonderzoek Schelde

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel nv handelend onder de naam Lantis
Nationaal identificatienummer
0860.139.085_23753
Postadres
Rijnkaai 37
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Stijn HUYGHE
Telefoon
+323 2016583
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://http://www.lantis.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352552

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Grondonderzoek Schelde

Referentienummer: BAM-2019 - 018 -F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45111250 - Uitvoering van bodemonderzoek

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Het uitvoeren en rapporteren van sonderingen en boringen inclusief monstername vanaf een werkplatform in de Schelde.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

27-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-529349

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 12-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Ter informatie wordt een overzicht van de ontvangen vragen en hun antwoorden meegedeeld. Tevens wordt een toelichtend document toegevoegd dat informatief de hoogtelijnen weergeeft van de Bathymetrie.