ARDUENNA ARCHITECT
Rectificatif

WZC HEILIGE FAMILIE KUURNE BOUWEN VAN EEN NIEUWE VLEUGEL - TECHNIEKEN

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
ARDUENNA ARCHITECT
Nationaal identificatienummer
0460.657.750_534587
Postadres
KERKSTRAAT 25
Plaats
KUURNE
Postcode
8520
NUTS-code
BE254 - Arr. Kortrijk
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 56703391
E-mail
[email protected]
Fax
+32 56705087

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.arduenna-architect.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=352090

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

WZC HEILIGE FAMILIE KUURNE BOUWEN VAN EEN NIEUWE VLEUGEL - TECHNIEKEN

Referentienummer: ARDAR-1069-BLOKA-TECHNIEKEN-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

LEVEREN EN PLAATSEN VAN DE TECHNIEKEN VOOR EEN NIEUWE VLEUGEL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

24-09-2019

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2019-528819

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-09-2019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

-

Overige nadere inlichtingen

Verduidelijking betreffende vereiste erkenning voor het perceel technieken