Vlaams EnergieBedrijf
Rectificatif

Raamovereenkomst PV-panelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Vlaams EnergieBedrijf
Nationaal identificatienummer
0843.383.425_524554
Postadres
Havenlaan 86C
Plaats
Brussel
Postcode
1000
NUTS-code
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 478996402
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.vlaamsenergiebedrijf.eu

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=369848

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Raamovereenkomst PV-panelen

Referentienummer: VEB-EE_2020_0_21 Raamovereenkomst PV-panelen-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

deze opdracht over de plaatsing van PV-panelen op de daken van gebouwen of terreinen die worden beheerd door Opdrachtgevers Het VEB wil voor het plaatsen van deze PV-panelen via onderhavige Plaatsingsprocedure een Raamovereenkomst sluiten met maximum 2 Opdrachtnemers per perceel,

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

30-03-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-508559

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-129930

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 18-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
INFOSESSIE VIA WEBINAR 1/4 10U
Te lezen:
INFOSESSIE VIA WEBINAR 1/4 10U aannemersklasse P2 klasse 2 of hoger inhoud SLA van verschillende studies toegevoegd

Overige nadere inlichtingen

erkenning categorie P2 klasse 2 of hoger inhoud/SLA's van verschillende studies toegevoegd