Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren)
Rectificatif

Versnelde uitrol van de Digitale Meters in Vlaanderen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer
0477.445.084_18950
Postadres
Brusselsesteenweg 199
Plaats
MELLE
Postcode
9090
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Frank D’Haenens
Telefoon
+32 485681137
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92634748

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372163

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Versnelde uitrol van de Digitale Meters in Vlaanderen

Referentienummer: Fluvius-FLU19W110-4900002179-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45310000 - Aanleg van elektriciteit

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

De opdracht behelst het ombouwen van klassieke meters naar hun respectievelijke digitale variant. Specifiek:Voor de gas- en elektriciteitsmeters is deze ombouw beperkt tot de klantinstallaties die aan de volgende technische voorwaarden voldoen:• Elektrisch vermogen afname <=56kVA• G4/G6 gasmeterDe werken dienen geografisch gespreid in Vlaanderen te gebeuren. De opdracht omvat volgende delen:I. enerzijds het resterende aandeel meters uit de prioritaire doelgroepen die in het Energiebesluit van de Vlaamse Regering opgenomen zijn. Deze doelgroepen en hun respectievelijke deadlines voor digitalisering zijn de volgende:• Proof of Concept / Piloot Slimme Meters en de actieve budgetmeters – 31/12/2021• Bestaande prosumenten – 31/12/2022Bijkomend wordt binnen deze doelgroepen ook een Lot Metrologie Elektriciteit opgenomen met als deadline 31/12/2021.II. Het oorspronkelijke objectief van een volledige digitalisering tegen einde 2034 werd bovendien door de Vlaamse Regering aan een versnelling onderworpen. De nieuwe doelstelling formuleert een ombouw van 80% tegen 31/12/2024. Het aandeel installaties dat omgebouwd moet worden om deze versnelling te realiseren, vormt het tweede luik van de opdracht.Naast de effectieve meterwissel en het contact met de eindklant omvat deze opdracht niet-limitatief ook de hele organisatie, de planning, de werkverdeling, de opvolging van het ingezette personeel, de logistiek, de kwaliteitscontrole op het geleverde werk, de data-overdracht tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (inclusief de opvolging van de datakwaliteit) en de nodige rapportering richting opdrachtgever. De opdrachtnemer zal over een hoge mate van vrijheidsgraden beschikken om zich hierop te organiseren.De klassieke watermeters van drinkwaterbedrijven kunnen op hun vraag in synergie op hetzelfde ritme en gealigneerd met de timing van de elektriciteits- en gasmeters vervangen worden door de digitale variant.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

15-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-511830

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 072-172990

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 10-04-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.14)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Nadere inlichtingen
In plaats van:
Aankoopmethodologie en toelichting Best Value Procurement (BVP): Fluvius is voornemens de Best Value aanpak te hanteren bij de voorbereiding, aanbesteding, en uitvoering van de opdracht. De Best Value aanpak (ook wel prestatie-inkoop genoemd) gaat uit van het verkrijgen van de hoogste waarde voor de laagste prijs door het benutten van expertise, en creëren van transparantie van prestaties en risico’s. De klant minimaliseert diens management, sturing en controle van de inschrijver en behandelt de inschrijver als gelijkwaardige partner. De overeenkomst, risico-allocatie en samenwerking zijn daarbij win-win, i.e. de klant streeft ernaar niet ten koste van de belangen van de inschrijver diens eigen belangen na te streven, maar zoekt naar ketenoplossingen waar beide partijen baat bij hebben. De Best Value aanpak poogt daarom de belangen van beide partijen zoveel mogelijk te aligneren, bijvoorbeeld door in de aanbesteding concurrentie op expertise in plaats van laagste prijs te stimuleren, en door een korte aanbesteding waar de inschrijvers een aanbieding op hoofdlijnen maken, gevolgd door een fase waarin de overgebleven winnende inschrijver diens aanbieding nader concretiseert in afstemming met Fluvius. Om deze Best Value aanpak beter toe te lichten, wordt een introductie aangeboden via Microsoft Teams (M.a.w. virtueel omwille van de corona-crisis) en dit op vrijdag 24/04/2020 van 13:00u tot 16:00u. Het is belangrijk dat de personen die het project gaan uitvoeren (niet de techniekers zelf) aanwezig zijn op deze toelichting, zodat ze kunnen kennis maken met de BVP-aanpak en aangezien deze uitvoerende mensen tevens in de gunningsprocedure zullen betrokken worden. Wij vragen om het aantal aanwezigen op de opleiding te beperken tot maximaal 5 medewerkers (om het netwerk niet teveel te belasten), idealiter dus de personen die in de uitvoering een centrale rol gaan spelen. Naast deze perso(o)nen, mag uiteraard ook de accountmanager deelnemen. Nadat u het inschrijvingsformulier heeft ingediend, zal u een digitale uitnodiging ontvangen met daarin een link naar Microsoft Teams. Gelieve uiterlijk tegen 23/04/2020 het inschrijvingsformulier (bijlage 13) via mail te bezorgen aan [email protected] t.a.v. Griet Seynaeve.
Te lezen:
Aankoopmethodologie en toelichting Best Value Procurement (BVP): Fluvius is voornemens de Best Value aanpak te hanteren bij de voorbereiding, aanbesteding, en uitvoering van de opdracht. De Best Value aanpak (ook wel prestatie-inkoop genoemd) gaat uit van het verkrijgen van de hoogste waarde voor de laagste prijs door het benutten van expertise, en creëren van transparantie van prestaties en risico’s. De klant minimaliseert diens management, sturing en controle van de inschrijver en behandelt de inschrijver als gelijkwaardige partner. De overeenkomst, risico-allocatie en samenwerking zijn daarbij win-win, i.e. de klant streeft ernaar niet ten koste van de belangen van de inschrijver diens eigen belangen na te streven, maar zoekt naar ketenoplossingen waar beide partijen baat bij hebben. De Best Value aanpak poogt daarom de belangen van beide partijen zoveel mogelijk te aligneren, bijvoorbeeld door in de aanbesteding concurrentie op expertise in plaats van laagste prijs te stimuleren, en door een korte aanbesteding waar de inschrijvers een aanbieding op hoofdlijnen maken, gevolgd door een fase waarin de overgebleven winnende inschrijver diens aanbieding nader concretiseert in afstemming met Fluvius. Om deze Best Value aanpak beter toe te lichten, krijgen de weerhouden kandidaten een introductie aangeboden via een digitaal kanaal omwille van de corona crisis op 15/05/2020 van 09:00u tot 12:00u. Nadat u het inschrijvingsformulier heeft ingediend, zal u een digitale uitnodiging ontvangen met daarin een link naar het betreffende virtuele kanaal. Gelieve het inschrijvingsformulier (bijlage 13) zo snel mogelijk via mail te bezorgen aan [email protected] t.a.v. Griet Seynaeve. Indien u geen kandidatuur indient of u wordt als kandidaat niet weerhouden, vervalt de inschrijving automatisch en kunt u niet deelnemen aan deze opleidingssessie. De opleidingssessie is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden zodat u als kandidaat op de hoogte bent van wat voor de offerte verwacht wordt. Indien u zich reeds heeft ingeschreven, dan vragen wij u expliciet om de nieuwe datum te herbevestigen en zich opnieuw in te schrijven met het inschrijvingsforulier. Het is belangrijk dat de personen die het project gaan uitvoeren/coördineren (niet de techniekers zelf) aanwezig zijn op deze toelichting, zodat ze kunnen kennis maken met de BVP aanpak en aangezien deze uitvoerende mensen tevens in de gunningsprocedure zullen betrokken worden. Wij vragen om het aantal aanwezigen op de opleiding te beperken tot maximaal 5 medewerkers (om het netwerk niet teveel te belasten), idealiter dus de personen die in de uitvoering een centrale rol gaan spelen. Naast deze perso(o)nen, mag uiteraard ook de accountmanager deelnemen.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden
In plaats van:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de inschrijver voegt bij zijn kandidaatstelling volgende ingevulde bijlagen benoemd en in het bestandsformaat zoals beschreven in het bijgevoegde "Overzicht in te dienen documenten". 1. een volledig ingevulde identikit - bijlage 1 2. het Uniform Europees Aanbestedingsdocument - bijlage 2 Meer info omtrent dit UEA vindt u terug in het 'Overzicht in te dienen documenten". De bijlage voor de identikit is terug te vinden op e-notification (druk op link naast kopersprofiel). De kandidaturen worden elektronisch ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 66 van het KB van 16.07.2012. Alle documenten dienen in 1 ZIP-file te worden opgeladen.
Te lezen:
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : de inschrijver voegt bij zijn kandidaatstelling volgende ingevulde bijlagen benoemd en in het bestandsformaat zoals beschreven in het bijgevoegde "Overzicht in te dienen documenten". 1. een volledig ingevulde identikit - bijlage 1 2. het Uniform Europees Aanbestedingsdocument - bijlage 2 Meer info omtrent dit UEA vindt u terug in het 'Overzicht in te dienen documenten". Een volledig ingevulde identikit, inclusief de gevraagde bijlagen dient de kandidatuur te vergezellen. De identikit kan via het e-procurement platform gedownload worden. De kandidaturen moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van het KB Plaatsing. Alle documenten dienen in 1 ZIP-file te worden opgeladen.

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria
In plaats van:
- Bewijs van erkenning in categorie P1 samen met de opgave van ondernemingsnummer(s) waarmee we dit kunnen verifiëren - bijlage 3 - Bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een bankverklaring - bijlage 4 - Bewijs van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met een verleende dekking van minimum 1.239.468 euro per ongeval voor lichamelijke letsels en materiële schade samen. - bijlage 5
Te lezen:
- Bewijs van erkenning in categorie P1 samen met de opgave van ondernemingsnummer(s) waarmee we dit kunnen verifiëren - bijlage 3 - Bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's of, in voorkomend geval, een bankverklaring - bijlage 4 - Bewijs van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering met een verleende dekking van minimum 1.239.468 euro per ongeval voor lichamelijke letsels en materiële schade samen. - bijlage 5 Aanvullend op de gevraagde erkenning in categorie P1, dient de kandidaat te beschikken over een klasse 8 voor deze opdracht en dit tegen de sluiting van de opdracht. De kandidaat mag zich beroepen op de draagkracht van derden. Indien de inschrijver zich in kader van selectie beroept op de draagkracht van derden, dan dient voor deze derden ook verplicht een UEA te worden ingediend. Het niet-indienen van een UEA voor een draagkrachtige waarop u zich beroept leidt onherroepelijk tot een verwerping van uw kandidatuur. Gezien het UEA een verplicht onderdeel van de kandidatuurstelling betreft, en bovendien dit UEA zal gebruikt worden in kader van de wettelijke controle inzake uitsluiting, is de inschrijver verplicht om dit UEA in te dienen via e-Tendering en het indieningsrapport van zijn kandidatuurstelling digitaal te ondertekenen conform de voorwaarden van het KB Plaatsing. Kandidaturen waarvan het indieningsrapport niet digitaal ondertekend is worden bijgevolg door de aanbesteder verworpen.

Overige nadere inlichtingen

Gelieve in bijlage volgende aangepaste documenten te willen vinden: - Bijlage 13 Inschrijvingsformulier BVP aanpak - Overzicht in te dienen documenten