Stad Gent
Avis d’attribution de marché

Administratief Centrum Zuid: renovatie EGW-gebouw, nieuwbouw agora en renovatie publiekstoegankelijke delen AC Zuid

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
Stad Gent
Nationaal identificatienummer
207.451.227
Postadres
Botermarkt 1
Plaats
Gent
Postcode
9000
NUTS-code
BE234 - Arr. Gent
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 92667780
E-mail
[email protected]
Fax
+32 92667379

Internetadres(sen)

Hoofdadres:   http://www.gent.be

Adres van het kopersprofiel:   -

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding:   neen

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:   -

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale:   neen

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Administratief Centrum Zuid: renovatie EGW-gebouw, nieuwbouw agora en renovatie publiekstoegankelijke delen AC Zuid

Referentienummer:   BOU/2017/041-ID 4294

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie:   45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie:   -

II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving

zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen:   neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)

Waarde:   26.500.889,70

Munt:   EUR

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming

-

Perceel nr.:   -

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

CPV-code hoofdcategorie:   -

CPV-code subcategorie:   -

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code:   BE234 - Arr. Gent

Voornaamste plaats van uitvoering:   Administratief Centrum 1 / Parking / Publiek sanitair, Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding

De stad Gent wenst het huidige Administratief Centrum en de vroegere stadsbibliotheek (EGWgebouw)
te verenigen tot één nieuw administratief gebouw. Hiervoor moeten volgende werken
worden uitgevoerd:
* renovatie van het EGW-gebouw, inclusief asbestverwijdering
* nieuwbouw van de agora als nieuwe inkomhal en van een ruime fietsenstalling eronder
* renovatie van het Administratief Centrum Zuid:
- slopen van blok A2, het huidige inkomgebouw
- grondige renovatie van het gelijkvloers en de eerste verdieping over de zones A1, A3 en B
- grondige renovatie van de zone A3 (vroegere benaming) en nu deel van B2 (huidige benaming),
grenzend tot de schuine gevel kant Rooseveltlaan) op de 2de, 3de, 4de en 5de verdieping. Zie
plannen.
- grondige renovatie van de zone A1 (vroegere benaming) en nu deel van B2 (huidige benaming,
kant Wilsonplein), op de 5de verdieping . Zie bouwplannen.
- inrichting van logistieke ruimten op niveau parking -1 in zone A2
- bouwen van een ondergrondse verbinding tussen logistieke ruimten op niveau -1 en de
kelderverdieping EGW-gebouw
- bouwen van een nieuwe passerelle tussen de agora en het EGW-gebouw
- binneninrichting voor de tijdelijke loketten tijdens fase 2
- definitieve binneninrichting
- omgevingsaanleg
De opdracht wordt uitgevoerd in verschillende fasen waarbij de termijnen voor de verschillende fasen dwingend zijn.
Voor details, zie bestek.

II.2.5) Gunningscriteria

De onderstaande criteria

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties:   neen

Beschrijving van opties:   -

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd:   neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

-

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:   neen

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld:   neen

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling:   neen

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

De opdracht valt onder de GPA:   ja

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Nummer van de aankondiging in het PB S:   2018/S 177-400311

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem

De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van een opdracht werd bekendgemaakt:   neen

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging:   neen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.:   BOU/2017/041-ID 4294

Perceel nr.:   -

Benaming:   Administratief Centrum Zuid: renovatie EGW-gebouw, nieuwbouw agora en renovatie publiekstoegankelijke delen AC Zuid

Een opdracht/perceel wordt gegund:   ja

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst

05-09-2019

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:   5

Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten:   0

Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU:   0

Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen:   5

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:   neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant

Officiële benaming
Antwerpse Bouwwerken nv
Nationaal identificatienummer
-
Postadres
Bouwensstraat 21
Plaats
Borgerhout
NUTS-code
BE
Postcode
2140
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
+32 32052800
E-mail
[email protected]
Fax
+32 32325349
Internetadres
http://www.antwerpsebouwwerken.be
De contractant is een mkb-bedrijf
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel:   -

Totale waarde van de opdracht/het perceel:   26.500.889,70 EUR

Laagste offerte:   -

Hoogste offerte:   -

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed:   neen

Deel:   -

Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:   -

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen

Opgelet! Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken 'toevoegen aan favorieten' en de functie messaging te activeren. U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.
Opgelet! Verplicht plaatsbezoek! Het plaatsbezoek wordt aangevraagd bij Koen Van Nieuwenhuyse, projectleider FM – Dienst Bouwprojecten stad Gent (T: +32 9 266 58 64)
Volgende bezoekdagen voor kandidaat-inschrijvers zijn voorzien: woensdag 19 september en donderdag 4 oktober 2018 vanaf 9.00 uur. De inschrijver dient minstens op één van deze dagen aanwezig te zijn. Attest van plaatsbezoek verplicht bij de offerte te voegen.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/
Alle opdrachtdocumenten zijn beschikbaar via de volgende link: https://www.dropbox.com/sh/qpdhide5gyhj6ce/AADjqzPNJgOjnGSjqkwidMo4a?dl=0

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming
Raad Van State
Postadres
Wetenschapsstraat 33
Plaats
Brussel (Etterbeek)
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:   -

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming
-
Postadres
-
Plaats
-
Postcode
-
Land
-
Telefoon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadres
-

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

25-09-2019

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding: Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een:

openbare procedure:   neen

niet-openbare procedure:   neen

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden:   -

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:

geen mededinging om technische redenen:   neen

aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie:   neen

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   neen

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden :   neen

Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   neen

Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden:   -

De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor ontwerpen:   -

Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen:   -

Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden:

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet:   -

bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten:   -

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn:   neen

3. Verklaring

-