AG VESPA
Rectificatif

Inrichtingswerken Onthaalzone Regiokantoor Noord Politie Zone Antwerpen Bredabaan 399-403 te 2170 Merksem

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming
AG VESPA
Nationaal identificatienummer
0267.402.076_507632
Postadres
Paradeplein 25
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
NUTS-code
BE211 - Arr. Antwerpen
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Steven Van Durme
Telefoon
+32 32592128
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadres(sen)

Hoofdadres: http://www.agvespa.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=367032

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming

Inrichtingswerken Onthaalzone Regiokantoor Noord Politie Zone Antwerpen Bredabaan 399-403 te 2170 Merksem

Referentienummer: AG VESPA-2008.18.12 Onthaal Politie-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie

CPV-code hoofdcategorie: 45000000 - Bouwwerkzaamheden

CPV-code subcategorie: -

II.1.3) Type opdracht

-

II.1.4) Korte beschrijving

Interieuropdracht in nevenaanneming, inclusief coördinatie en afstemming met de hoofdaannemer en diens onderaannemers van het nieuwbouwproject Regiokantoor Noord.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.4.5) Datum van verzending van deze aankondiging

03-04-2020

VI.4.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

TED eSender-login: BE001

TED eSender-klantenlogin: -

Referentie van de aankondiging: 2020-507107

Nummer van de aankondiging in het PB S: -

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 03-03-2020

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: ja

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie: neen

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
06-04-2020 14:00
Te lezen:
09-04-2020 11:00

Overige nadere inlichtingen

Verdagen uiterste indieningsdatum